1. Z internetovej stránky spoločnosti Advanced Systems Design and Development si stiahneme doplnkové funkcie XlXtrFun Extra Functions for Microsoft Excel do programu EXCEL (doplnok je v programe EXCEL označený koncovkou xll alebo xla). Podľa autorov je program Totally free. Inštalácia doplnkov je jednoduchá a je presne opísaná v časti INSTALLATION.
 2. Ukážeme si použitie doplnkových funkcií na spracovanie dát z úlohy E16 Určenie hmotnostného náboja elektróna magnetrónom. Otvoríme program EXCEL a začneme s novým listom.
 3. Do bunky A1 vložíme text X, do bunky B1 text Y, do bunky C1 text dY/dX a obsah buniek vycentrujeme.
 4. derWWW1 (28K)
 5. Označíme bunku C2. Na nástrojovej lište vyberieme ponuku Prilepiť funkciu prilepFunkc (1K). V zozname funkcií nám pribudnú dve kategórie Engineering a Low Level I/O, budú umiestnené na konci zoznamu. Z kategórie Engineering zvolíme funkciu s názvom dydx, pomocou ktorej budeme vykonáva numerickú prvú deriváciu anódového prúdu IA magnetróna v bodoch, ktoré zodpovedajú hodnotám prúdu prechádzajúceho vinutím elektromagnetu magnetróna Im.
 6. derWWW2 (91K)
 7. Štandardným postupom vyznačíme oblasti premenných x a y. Do okienka GivenX zapíšeme hodnotu premennej x, t. j. prúdu Im, v ktorej hľadáme prvú deriváciu pre príslušnú hodnotu IA. Okienko Extrapolate? vyplňujeme podľa potreby. Pre náš účel vyhovuje implicitné nastavenie, interpolácia, čiže môžeme ho nechať prázdné. Tieto kroky zopakujeme pre všetky bunky v stĺpci C.
  derWWW3 (95K)
 8. Premiestníme kurzor do prázdnej bunky, napr. E2, do ktorej vložíme hľadanú hodnotu minima na krivke prvej derivácie. Tomuto minimu zodpovedá kritický prúd magnetróna Ikrit. Do bunky prilepíme funkciu XatY z kategórie Engineering.
  derWWW5 (11K)
  Do okienka KnownXArray zapíšeme rozsah premennej x, do KnownYArray rozsah derivovaných hodnôt dY/dX zo stĺpca C. Do okienka PeakValleyOrY vpíšeme "v". V zostávajúcich okienkách môžeme ponechať implicitné nastavenia. Vpísané hodnoty potvrdíme kliknutín na OK a do bunky E2 sa vpíše hľadaná kritická hodnota Ikrit.
  derWWW6 (98K)
 9. Posledným krokom je vyhotovenie grafu. V Sprievodcovi grafom vyberieme typ grafu XY(závislosť).
  derWWW7 (107K)
 10. Graf upravíme podľa pokynov, ktoré sú uvedené v časti 1.8 Grafické metódy spracovania meraní zo skrípt Fyzikáne merania. Takto získanú hodnotu Ikrit použijeme na výpočet hmotnostného náboja elektróna (e/m).
  derWWW8 (38K)

Návrat