1. Otvoríme program EXCEL a začneme s novým listom.
 2. Do bunky A1 vložíme text X, do bunky B1 text Y a obsah buniek vycentrujeme.
 3. Do stĺpcov A a B pod práve vytvorenou hlavičkou vložíme postupne hodnoty premenných x a y tak, ako to vidieť na obrázku.

 4. linestWWW1 (34K)
 5. Kurzorom zvýrazníme oblasť 2x2 buniek, napríklad C12:D13.

 6. linestWWW2 (34K)
 7. Do takto vyznačenej oblasti vložíme (v jazyku Excel prilepíme) funkciu LINEST, ktorú vyberieme z kategórie Štatistiké funkcie kliknutím na ikonu prilepFunkc (1K). O vlastnostiach tejto funkcie sa môžete dozvedieť viac z dokumentu Lineárna regresná priamka programom MS EXCEL.
 8. linestWWW3 (92K)
 9. Vyznačíme oblasti buniek pre hodnoty Y a X. Do okienok B a Štat zapíšeme logické hodnoty rovné 1.
 10. linestWWW4 (97K)
 11. Vloženie potvrdíme súčasným stlačením klávesov Ctrl+Shift+Enter.
 12. linestWWW5 (35K)
 13. Hodnota bunky C12 je rovná konštante b z rovnice y=a+bx a hodnota v bunke D12 je rovná konštante a. V bunke C13 je uložená hodnota smerodajnej odchýlky seb a v bunke D13 hodnota sea.
 14. Posledným krokom je vytvorenie grafu. V Sprievodcovi grafom vyberieme typ grafu XY(závislosť).
 15. linestWWW6 (107K)
 16. Graf upravíme a pridáme do grafu trendovú čiaru. Pri úprave grafu sa riaďte pokynmi, ktoré sú uvedené v časti 1.8 Grafické metódy spracovania meraní zo skrípt Fyzikáne merania.
 17. linestWWW7 (36K)

Návrat