M_foto (38K)

Katedra fyziky, FEI
Technická univerzita v Košiciach
Park Komenského 2
SK-041 20 KOŠICE
ladislav.sevcovic@extel.sk


Publikačná činnosť


Abstrakt mojej dizertačnej práce: Štúdium polypropylénových vlákien metódou jadrovej magnetickej rezonancie

V dizertačnej práci som sa zaoberal štúdiom spinovo-mriežkových relaxačných procesov v makromolekulových systémoch, ktoré boli pripravené dĺžením polypropylénových (PP) vlákien pri rôznych teplotách.

Práca je členená do dvoch ťažiskových častí. V prvej časti je uvedený fyzikálný základ javu jadrovej magnetickej rezonancie (JMR), charakterizujem dĺžené polymérné vlákna vyrobené na báze izotaktického polypropylénu a uvádzam základy teórie spinovo-mriežkovej relaxácie v tuhých látkach. V tejto časti opisujem aj konštrukciu, činnosť a metodiku merania relaxometrom JMR a spekrometrom JMR so spojitým ožarovaním vzorky. Väčšinu blokov týchto experimentálnych zariadení som navrhol a konštrukčne realizoval v spolupráci s bývalimi kolegami na Katedre fyziky FEI Technickej univerzity v Košiciach.

V druhe časti sa venujem vyšetrovaniu súboru dĺžených polymérnych vlákien experimentálnymi metódami impulznej JMR nízkeho rozlíšenia v tuhej fáze. Súčasne podávam fyzikálnu interpretáciu nameraných teplotných závislostí spinovo-mriežkových relaxačných časov T1T1r a odhadnutých parametrov, ktoré charakterizujú dynamiku makromolekulových pohybov v dĺžených PP vláknach.Autoreferát dizertačnej práce


Prezentácia z obhajoby práce

Návrat